businesswoman-working-with-laptop-headphones.jpg

יש לכם שאלות? הזמינו שיחת ייעוץ
*השירות ניתן למי שמאחסנ/ת אתר דרך LIN או למי שטרם רכש/ה דומיין או למי שיש דומיין ואין אתר.
(אם יש לכם אתר, לא ניתן לרכוש מייל עסקי באמצעותנו).

LIN.co.il

הסכם אספקת מייל עסקי

ברוכים הבאים להסכם אספקת דואר אלקטרוני של LIN.co.il – מהיום לא צריך לשלם הון על אתר.
נשמח לספק לכם תיבת דואר אלקטרוני ממותגת לדומיין שלכם ב-Google Workspace, כולל אימות דומיין והגדרת תיבת המייל.
אנו מודים לכם שבחרתם בנו, ומבטיחים להעניק לכם את השירות הטוב ביותר. בהסכם מפורטים תנאים משפטיים חשובים, הנחוצים על מנת להגן עליכם ועלינו. אנו מבינים שקריאת הסכם יכולה להיות מתישה; לכן, הצעות לשיפור תתקבלנה בברכה לכתובת המייל lin@lin.co.il.

הצדדים:

בין: י.ע.ל יזמות עסקית לישראל, ע.מ. 203035308, מייל lin@lin.co.il, טלפון 073-375-33-00.

(להלן: "נותן השירות")

arrow&v
האם יש ברשותך דומיין?

(להלן: "מזמין השירות")

הגדרות:

"Gmail" – אתר אינטרנט שכתובתו היא www.gmail.com, פלטפורמה לניהול תיבות דואר אלקטרוניות המופעלת ע"י "Alphabet Inc".
"Google Workspace" – אתר אינטרנט שכתובתו היא workspace.google.com, שירות המופעל ע"י "Alphabet Inc".
"Wix" – אתר אינטרנט שכתובתו היא  www.wix.com, רשם דומיינים מהגדולים בעולם המופעל ע"י "Wix.com Inc".
"Box" – אתר אינטרנט המופעל על ידי חברת גורני אינטראקטיב בע"מ המוסמכת לרישום דומיינים, שכתובתו היא  www.box.co.il

"דומיין" – כתובת אתר האינטרנט של מזמין השירות.

"שירות" – אספקת תיבת דואר אלקטרוני אחת ממותגת לדומיין (דרך Google Workspace) למשך שנה כולל 30GB נפח אחסון.

"תשלום" – הסכום הכולל שמזמין השירות ישלם לנותן השירות עבור השירות.

 

לפיכך מותנה, מוצהר ומוסכם בין מזמין השירות לבין נותן השירות כדלקמן:

השירות: 

1.מזמין השירות מעוניין שנותן השירות יספק לו את השירות למשך שנה באמצעות Google Workspace.

2.השנה תחל ביום קבלת התשלום במלואו ממזמין השירות.

3.במידה שלמזמין השירות אין דומיין, הדומיין המבוקש על ידי מזמין השירות, יירכש על ידי נותן השירות ויירשם על שמו של מזמין השירות למשך שנה באמצעות Box או Wix.

4. במידה שלא יהיה ניתן לרשום את שם המשתמש ו/או הדומיין המבוקש על ידי מזמין השירות מסיבה כלשהי, על מזמין השירות לשלוח לנותן השירות אפשרויות נוספות לשמות משתמשים לכתובת המייל Lin@lin.co.il.

5. במידה שלמזמין השירות יש דומיין, על מזמין השירות לספק לנותן השירות את פרטי הגישה לדומיין.

6. הדומיין (במידה שלמזמין השירות אין דומיין) יירכש על ידי נותן השירות בסיומת co.il או com בלבד, וינוהל על ידיי נותן השירות בחשבונותיו של נותן השירות ב-Wix או ב-Box בלבד. מובהר בזאת, כי הדומיין לא יועבר לחשבונות שאינם בבעלותו של נותן השירות במהלך תקופת השירות.

7. במידה שמזמין השירות יהיה מעוניין בהפסקת השירות בכל עת שהיא במהלך תקופת השירות, על מזמין השירות לשלוח הודעה מסודרת במייל לכתובת lin@lin.co.il. נותן השירות מתחייב להעביר לחזקתו את הדומיין ו/או את תיבת המייל במידה שמזמין השירות יהיה מעוניין בכך, ובמידה שהדבר יתאפשר. על מזמין השירות לשאת בעלויות הכרוכות בכך במידה שתהיינה. למען הסר ספק, לא יהיה החזר כספי כלשהו במידה שמזמין השירות יהיה מעוניין בהפסקת השירות במהלך תקופת השירות.

עלות השירות ותנאי התשלום:

8. מזמין השירות ישלם לנותן השירות 348 ₪ לפני מע"מ לשנה (407.16 ש"ח כולל מע"מ לשנה)

9. תוספת תשלום עבור רכישת דומיין, אימות דומיין והגדרת רשומות לתיבת המייל - 120 ש"ח לפני מע"מ לשנה (140.4 ש"ח כולל מע"מ לשנה)

10. המעבר לתשלום מאובטח באמצעות כרטיס אשראי יהיה לאחר חתימה על הסכם זה. מובהר בזאת כי התשלום מתבצע בהוראת קבע מתחדשת אוטומטית בכרטיס האשראי פעם בשנה.

11. אי תשלום לנותן השירות מסיבה כלשהי, יהווה הפרה של הסכם זה.

12. נותן השירות מתחייב לספק את השירות תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת התשלום.

13. למען הסר ספק, לא יהיה החזר כספי לאחר העברת התשלום לנותן השירות.
 

חידוש השירות:

14. החיוב עבור השירות יתבצע אוטומטית פעם בשנה, באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי של מזמין השירות. 

15. במידה שמזמין השירות יהיה מעוניין בהפסקת השירות, עליו יהיה לשלוח מייל לכתובת lin@lin.co.il לפחות 30 ימי עסקים לפני תום תקופת השירות, על מנת להימנע מחיוב אוטומטי. מובהר בזאת, כי לא יהיה החזר כספי במידה שמזמין השירות לא יודיע לנותן השירות במידה שיהיה מעוניין בהפסקתו.

16. מובהר בזאת, כי מחיר השירות עלול להשתנות עקב שינוי במחירי הספקים, שער הדולר, מדד המחירים לצרכן ועוד.
על מנת להגן על מזמין השירות, במידה שתחול עליה במחיר השירות, נותן השירות יודיע על כך מראש למזמין השירות באמצעות המייל ו/או הטלפון, בטרם חידוש השירות לשנה נוספת ככל שתהיה.

17. במידה שמזמין השירות לא ירצה לחדש את השירות לאחר השנה הראשונה או לאחר כל שנה נוספת ככל שתהיה, השירות יופסק, תיבת הדואר האלקטרוני תימחק לצמיתות, ובמידה שמזמין השירות רכש דומיין אצל נותן השירות, הדומיין לא יחודש לשנה נוספת.

סעיפים נוספים:

18. על מנת להגן על מזמין השירות, במקרה שבו Wix ו/או Gmail ו/או Box ו/או Google Workspace ו/או נותן השירות יפסיקו לתת שירות ו/או ייסגרו לצמיתות מכל סיבה שהיא במהלך שנה שבה מזמין השירות שילם לנותן השירות עבור השירות, מזמין השירות יקבל מנותן השירות החזר כספי עבור החודשים שנותרו עד תום אותה השנה בלבד, ולמזמין השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או נזיקית ו/או אחרת על כך.

19. כחלק מהמוטו של נותן השירות לעזור לבעלי עסקים לחסוך כסף, מזמין השירות מסכים לקבל מנותן השירות עדכונים, הודעות והצעות באמצעות דואר אלקטרוני.

20. לנותן השירות שמורה הזכות לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מזמין השירות על מנת למצות את זכויותיו במקרה של הפרת הסכם זה.

ולראיה בא מזמין השירות על החתום: